Skip to main content

Informace o zpracování osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto zásady ochrany osobních údajů, dále uváděny jen jako „ZOOÚ nebo OÚ“, platí pro návštěvníky internetových stránek či pro objednání služeb prostřednictvím:
  a) webových stránek www.zpevahra.cz
  b) elektronickou komunikací přes e-mail info@zpevahra.cz
  c) komunikací na tel. čísle +420 723 082 034
  jejichž provozovatelem je: ZpěvAhra z. s., Nedvědice 247, 592 62 Nedvědice, IČ: 22861360 (dále jen jako „Správce“).
 2. Jakékoliv kontaktování správce a jemu dobrovolném poskytnutí osobních údajů od osoby, která si objednává a/nebo kupuje službu, dále je tato osoba uváděná jen jako „Objednavatel“, se řídí těmito ZOOÚ.
 3. Osoba, která je návštěvníkem webové prezentace (dále jen jako „Návštěvník“), se řídí těmito ZOOÚ.

II. Účel zpracování OÚ

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný k plnění předmětu smlouvy a zákonných povinností vyplývající z plnění smlouvy, zejména identifikační a kontaktní údaje.
 2. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné s vámi uzavřít smlouvu o  o poskytnutí služby, (dále společně jen jako „Smlouva“).

III. Kategorie zpracování osobních údajů

 1. Identifikační údaje – jméno, příjmení, název a adresu sídla společnosti, IČ, DIČ (u fyzických osob datum narození) a korespondenční adresu. Tedy osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 2. Kontaktní údaje – především e-mailová adresa, telefonní číslo, případně korespondenční adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás můžeme kontaktovat.
 3. Údaje o využívání služeb – monitoring webu, pro evidování všech vašich objednávek, za účelem poskytnutí vhodné nabídky a pro účel marketingu.

IV. Jaké údaje po vás můžeme dále požadovat a zpracovávat

URL adresu, foto/video materiál, cookies. Vždy požadujeme pouze údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb, vyřízení vaší objednávky či  plnění předmětu smlouvy.

V. Příjemci a zpracovatelé OÚ

Osobní údaje, které jsou poskytnuty v rámci plnění smlouvy, jsou zpřístupněny správci a zpracovatelům OÚ.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel:
 • Poskytovatel hostingových služeb
 • Externí dodavatelé správy a vývoje našich webových stránek
 • Účetní kancelář
Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

VI. Předávání OÚ do třetích zemí

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

VII. Doba uchování OÚ

 1. Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
 2. Běžná doba pro uchování osobních údajů je maximálně 10 let. Po ztrátě zákonného důvodu nebo skončení doby její archivace, provádíme skartaci či vymazání OÚ ze systémů.

VIII. Magazín (e-mailový zpravodaj)

 1. Obchodní sdělení správce, dále uváděné jen jako „Newsletter nebo Magazín“, je správce oprávněn objednavateli zasílat na základě dohody nebo dle platných právních předpisů.
 2. Správce je oprávněn zasílat newsletter, neboli obchodní sdělení, pouze zájemcům, kteří o tuto formu sdělení projevili zájem, zaškrtnutím, že souhlasí o zasílání newsletteru nebo o jeho zasílání požádali písemnou formou.
 3. Newsletter, který se týká úzkého okruhu, o který objednavatel v minulé době projevil zájem, ať zakoupením nebo objednáním služby, nemusí mít správce, dle platných právních předpisů, souhlas o jeho zasílání.
 4. Objednavatel má právo, kdykoliv a bezplatně ukončit zasílání newsletteru a to odpovědí na e-mail odesílatele, že nemá již zájem o jeho zasílání nebo v patičce e-mailu kliknutím na jeho odhlášení.
 5. Samotný souhlas o zasílání newsletteru nemusí mít správce, jestliže je samotné zasílání newsletteru předmětem plnění smlouvy mezi správcem a objednavatelem.

IX. Zabezpečení osobních údajů

 1. K zabezpečení osobních dat využíváme ověřené a šifrované programy a webové aplikace.
 2. Webová prezentace je chráněna bezpečnostním certifikátem HTTPS.
 3. Osobní údaje v tištěné formě jsou archivovány, dle platných právních a účetních norem.

X. Vaše práva v souvislosti s ochranou OÚ

 1. Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativními požadavky.
 2. Máte právo nás kontaktovat, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy, která je uvedena v 1. bodě ZOOÚ.
 3. Na žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.
 4. Správce bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.
  Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na:
  a) přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů.
  b) opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepravdivé, nepřesné či neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
  c) výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
  d) omezení zpracování osobních údajů – máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
  e) přenositelnost osobních údajů – v případě automatizovaného zpracování osobních údajů máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů. Zpracovávané osobní údaje vám budou poskytnuty, ve formátu PDF.
  f) vznesení námitky proti zpracování osobních údajů – kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel, jen pokud to nebude proti legislativním předpisům.
  g) podání stížnost u dozorového úřadu – máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ZOOÚ.

XI. Závěrečná ujednání

 1. Tyto ZOOÚ nabývají platnosti a účinnosti od 1. ledna 2022 a plně nahrazují předchozí ZOOÚ.
 2. Správce je oprávněný ZOOÚ z důvodu změn právních předpisů kdykoliv měnit. Aktuální znění ZOOÚ je vždy zveřejněno na www.zpevahra.cz/osobni-udaje